การสมัครและ สอบเข้ามหิดลอินเตอร์ (MUIC)

สอบเข้ามหิดลอินเตอร์ (MUIC)

การเตรียมตัวสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรภาคอินเตอร์

เปิดรับสมัคร 3 เทอมต่อปี หรือปีละ 4 ครั้ง แบ่งเป็น

รอบที่เปิดรับสมัคร วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
เทอมที่ 1
1. 18 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 / 11 พฤษภาคม 2562 / 9 กันยายน 2562
2.  3-19 กรกฎาคม 2562 / 4 สิงหาคม 2562 / 9 กันยายน 2562
เทอมที่ 2
3. 3-17 ตุลาคม 2562 / 27 ตุลาคม 2562/  6 มกราคม 2563
เทอมที่ 3
4. 6-21 มกราคม 2563/  1 กุมภาพันธ์ 2563/ 27 เมษายน 2563

*ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและชำระค่าธรรมแรกเข้าแล้ว
จะถูกส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House*

การสมัครสอบแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1.Fast Track Applicants (สอบสัมภาษณ์เท่านั้น)
2.Regular Applicants (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์)

โดยต่างกันตรงที่
1. สมัครแบบ Fast Track (สอบสัมภาษณ์เท่านั้น)
จะไม่ต้องเข้าสอบวิชา TOFEL ITP ในภาคเช้า
จะสอบแค่ 2 วิชา ในภาคบ่ายคือ
Essay และ Mathematics (Placement Test)

โดยถ้าหากมีผลคะแนนตามที่เงื่อนไขกำหนด คือ
1.1 ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (iBT) หรือ IELTS (Academic) อย่างใดอย่างหนึ่ง อายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำ
TOEFL (iBT) ฉบับจริง
Overall 69 คะแนน Writing 22 คะแนน
IELTS (Academic) ฉบับจริงและฉบับอิเล็คทรอนิค
Overall คะแนน 6.0 Writing 6.0

1.2 ผลสอบ ACT (Math Score) หรือ NEW SAT (Math Score)
ฉบับจริง อายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีเกณท์คะแนนขั้นต่ำ

สาขาวิชา ACT (Math Score) NEW SAT(Math Score)
Science ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
Business Administration ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
Intercultural studies and ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน
Language
International Hospitality ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
Management

*สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาสื่อและการสื่อสาร และสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก
ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT(MathScore) หรือ SAT(MathScore )และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์*

หลักสูตร Communication Design และ Entertainment Media Production มีการสอบเพิ่ม

1.3 ค่าสมัครเข้าแบบ Fast Track 1,000 บาท
1.4 คุณสมบัติ เอกสารที่ใช้สมัครและเงื่อนไขอื่นๆ
ในการสมัครสอบเข้า MUIC ตรวจสอบได้ที่ Link ด้านล่าง

Thai students and Foreign Residents

2.Regular Applicants ผู้สมัครทั่วไป (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์)
ผู้สมัครจะต้องสอบเต็มวันทั้ง 3 วิชา
Toefl (ITP) Writing และ Mathematics
และสามารถยื่นผลคะแนนสอบได้ (ถ้ามี)

2.1 ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (iBT) หรือ IELTS (Academic) อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) อายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำ
TOEFL (iBT) ฉบับจริง
Overall 69 คะแนน
IELTS (Academic) ฉบับจริงและฉบับอิเล็คทรอนิค
Overall คะแนน 6.0

2.2 ผลสอบ ACT (Math Score) หรือ NEW SAT (Math Score) อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี)
ฉบับจริง อายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีเกณท์คะแนนขั้นต่ำ
ACT (Math Score) ขั้นต่ำ 18-36 คะแนน
NEW SAT (Math Score) ขั้นต่ำ 500-800 คะแนน

*สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาสื่อและการสื่อสาร และสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก
ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT(MathScore) หรือ SAT(MathScore )และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์*

หลักสูตร Communication Design และ Entertainment Media Production มีการสอบเพิ่ม

2.3 ค่าสมัครเข้าแบบ Regular
ค่าสมัคร 1,000 บาท
ค่าสอบ TOEFL (ITP) 1,200 บาท
ค่าสอบ Writing 500 บาท
ค่าสอบ Math 500 บาท

2.4 คุณสมบัติ เอกสารที่ใช้สมัครและเงื่อนไขอื่นๆ
ในการสมัครสอบเข้า MUIC ตรวจสอบได้ที่ Link ด้านล่าง

Thai students and Foreign Residents

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ด้านใบสำเนาแสดงผลการเรียน
ทั้ง 2 แบบมีดังนี้
– สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– สำหรับผู้ที่ยื่นผล IGCSE จะต้องมีประกาศนียบัตร โดยมีผล IGCSE หรือ GCE ‘O’ Level ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา และวุฒิประกาศ GCE ‘AS’ Level หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา รวมทั้งหมด 8 วิชา และเกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
-สำหรับผู้ยื่นผล GED ต้องผ่านทั้ง 4 วิชา และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
โดยผู้สมัครที่ยื่นผลทั้ง IGCSE หรือ GED จะต้องมีใบแสดงผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
1.Bachelor of Business Administration
– Business Economics
– Finance
– International Business
– Marketing
2.Bachelor of Management
– International Hospitality Management
3.Bachelor of Science
– Applied Mathematics
– Biological Sciences
– Chemistry
– Computer Science
– Environmental Science
– Food Science and Technology
– Physics
4. Bachelor of Fine Arts
– Communication Design
5. Bachelor of Arts
– International Relations and Global Affairs
– Intercultural Studies and Languages
6.Bachelor of Communication Arts
– Media and Communication

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!