ใช้เวลาแค่ไหนในการเตรียมสอบ GMAT

ข้อสอบ GMAT เป็นข้อสอบที่วัดในสองด้านคือ ภาษา verbal และ คณิตศาสตร์ quant ซึ่งถึงแม้จะเป็นการสอบในสองวิชาที่หลายคนมีพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ด้วยลักษณะของข้อสอบที่ใช้ทักษะที่เฉพาะทาง (และทางหน่วยงานที่ออกข้อสอบคิดว่ามีประโยชน์ในการวัดความสามารถในการเรียน และประสบความสำเร็จในอนาคตการทำงาน) เช่นในส่วนของข้อสอบภาษาอังกฤษ (verbal section) จะเป็นการวัดทักษะการตีความ การเข้าใจความหมายของบทความ การเข้าใจในตรรกะ และอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ใช้เวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างนาน

สำหรับส่วนคณิตศาสตร์ (quant section) ถึงแม้ว่าเนื้อหาของข้อสอบจะไม่ได้ยากมากนัก (เนื้อหาส่วนมากเป็นเนื้อหาของคณิต ม.ต้น และนำมาพลิกแพลง) แต่ด้วยการที่คะแนนได้มาไม่ยากนี้ ทำให้เราควรจะทำสอบได้คะแนนส่วนนี้ค่อนข้างสูง (40+ เต็ม 51) หากผู้สอบต้องการได้คะแนนรวม 600 ขึ้นไป ดังนั้นสำหรับคนที่พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่ได้สูงจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายเช่นกัน และควรให้เวลากับมันในการเตรียมตัวตั้งแต่พื้นฐานของคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของข้อสอบคณิตศาสตร์จะเป็นข้อสอบที่คนส่วนมากยังไม่เคยทำมาก่อนนั่นคือ เป็นข้อสอบที่วัดการพิจารณาว่ามีข้อมีข้อมูลเพียงพอในการตอบคำถามหรือไม่ (Data Sufficiency) ซึ่งทำให้หลายคนที่ไม่ได้ซ้อมมาเพียงพอไม่สามารถทำข้อสอบได้ทันในเวลาที่กำหนด

จากข้อมูลด้านบนนี้จึงสรุปได้ว่า ข้อสอบ GMAT ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวพอสมควร และควรให้เวลากับมันอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไปสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่ดีพอประมาณขึ้นไป และอาจจะนานกว่านั้นมากสำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์น้อย

 

[sc name=”contact_gmat”]

 

ดังนั้นผู้สอบจึงควรให้เวลาในการเตรียมตัวอย่างเพียงพอ เพราะหลายๆทักษะที่ใช้ในการสอบนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึก เช่น ทักษะการตีความ ทักษะการอ่านบทความแบบเข้าใจในเนื้อหา (ไม่ใช่การเน้น skim หาข้อมูลแบบการทำข้อสอบ IETLS TOEFL หรือ การใช้แค่เซ้นหรือหูฟังก็สามารถทำได้เป็นส่วนใหญ่แบบข้อสอบ TOEIC) ทักษะการมองตรรกะ และอื่นๆ นอกจากนี้การเตรียมสอบให้ได้คะแนนที่พอใจในเวลาอันสั้น เครียด และ จะดึงพลังงานที่ควรจะแบ่งไปในการเตรียม essay, resume, และเตรียมสัมภาษณ์ (ทั้งนี้ผู้สอบสามารถเตรียมสอบตัวอื่นๆเช่น IELTS TOEFL หรือเตรียมตัวด้านการสมัคร เช่นการเขียนเรียงความและสัมภาษณ์ไปในเวลาเดียวกันได้) และการที่ข้อสอบ GMAT และ GRE สามารถเก็บคะแนนไว้ได้ถึง 5 ปี (IELTS TOEFL เก็บได้ 2 ปี) ผู้ที่ตั้งใจจะสมัครมหาวิทยาลัยจึงสามารถเตรียมสอบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ (บางคนเตรียมตั้งแต่ยังเรียนมหาวิทยาลัย ก็เป็นสิ่งที่ทำได้เช่นกัน)

GMAT และ GRE ต่างกันยังไง และสอบตัวไหนดี

GMAT ควรสอบกี่ครั้ง และสอบได้กี่ครั้ง

ข้อสอบ GMAT ยากแค่ไหน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Welcome to ExamHunter

0

error: Content is protected !!